Vesihuoltolaitoksen hinnasto

  Liittämis- ja maksuperusteet, sekä maksut 1.1.2024.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon, liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palvelujen käytön perusteella.

Pari-, Rivi- Ja Kerrostalojen Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala

p on palvelukerroin
y on yksikköhinta € / k – m2

p = 0,5 vesi
p = 0,5 viemäri
p = 1,0 vesi + viemäri
k = 5 alle 600 k – m2 osalta pari- ja rivitalot
k = 2 yli 600 k – m2 osalta pari ja rivitalot
k = 4 alle 600 k – m2 osalta kerrostalot
k = 2 yli 600 k – m2 osalta kerrostalot
y = 3,50 € / k – m2
pienin huomioitava kerrosala on 400m2

Maatalouden tuotantotilojen liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:
L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala, lämpimät tilat k – m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta € / k – m2

p = 0,5 vesi
p = 0,5 viemäri
p = 1,0 vesi + viemäri

k = 6 alle 200 k – m2 osalta
k = 2 yli 200 k – m2 osalta

y = 3,50 € / k – m2
pienin huomioitava kerrosala on 200m2

Liikerakennuksien liittymismaksu

Liikerakennuksien liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta € / k – m2

p = 0,5 vesi
p = 0,5 viemäri
p = 1,0 vesi + viemäri

k = 4 alle 600 k – m2
k = 1 yli 600 k – m2

y = 3,50 € / k – m2
pienin huomioitava kerrosala on 500m2

Asuinliikerakennuksien liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin pari-, rivi-, ja kerrostalojen osalta.

Palvelu- ja julkiset laitokset

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin liikerakennuksien osalta, mutta kerroin
k = 3.

Teollisuusrakennukset

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p on palvelukerroin, määräytyy kuten asuin- ja liikerakennuksissa
y on yksikköhinta € / k – m2

k = 3 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 alle 2000 k – m2 osalta
k = 1 yli 2000 k – m2 osalta

y = 3 € / k – m2
pienin huomioitava kerrosala on 500m2

Vapaa-ajan rakennukset

Vapaa-ajan rakennuksin liittymismaksu määräytyy seuraavasti

L= p x liittymismaksuyksikkö
Liittymismaksuyksikkö 3300 €

p = 0,75 vesi
p = 0,75 viemäri
p = 1,5 vesi + viemäri

Pientalojen liittymismaksut

Yhden asunnon pientalon liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = p x liittymismaksuyksikkö
p on palvelukerroin
p = 0,5 vesi
p = 0,5 viemäri
p = 1,0 vesi + viemäri
Liittymismaksuyksikkö on 3300 €

Asemakaavan ulkopuoliset alueet

Alueen liittymismaksut Haapajärven Vesi Oy:n ja Vesikolmio Oy:n omistamaan viemäriverkostoon:

Omakotitalot, maatilojen päärakennukset ja vastaavat kiinteistöt
Liittyminen suoraan viemäriverkostoon 4600 €
Liittyminen kiinteistökohtaisen pumppaamon avulla 2300 €
Muut kiinteistöt liittymismaksutaksan mukaan, kerroin k=6

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistölle muuttuvat liittymismaksun määräyksen jälkeen.
Lisäliittymismaksu peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. Tämä ei koske pientaloja eikä vapaa-ajan rakennuksia.

 

Kumiseva – Ylipää – Karjalahdenranta-alue

Haapajärven kaupunki määrittää ja kantaa alueen liittymismaksut viemäriverkostoon.

Perusmaksu

Vesilaitos
Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella seuraavasti:

mittarin koko DN 20 3/5 m3, 8,06 € / kk
mittarin koko DN 25 – 32 7/10 m3, 43,40 € / kk
mittarin koko DN 40 20 m3, 124,00 € / kk
mittarin koko DN 50 20/30 m3, 372,00 € / kk
mittarin koko DN 80 30 m3, 744,00 € / kk
mittarin koko DN 100 50 m3, 1116,00 € / kk
Hinnat sisältää arvonlisäveron 24 %

Viemärilaitos
Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella seuraavasti:

mittarin koko DN 20 3/5 m3, 4,34 € / kk
mittarin koko DN 25 – 32 7/10 m3, 19,84 € / kk
mittarin koko DN 40 20 m3, 62,00 € / kk
mittarin koko DN 50 20/30 m3, 372,00 € / kk
mittarin koko DN 80 30 m3, 744,00 € / kk
mittarin koko DN 100 50 m3, 1116,00 € / kk
Hinnat sisältää arvonlisäveron 24 %

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan vesilaitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäristä. Asuinkiinteistöihin ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

netto
vesi m3 1,30 €,  jätevesi m3 3,42 €.
Hinnat sisältää arvonlisäveron 24 %.

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksua arvioidun määrän perusteella.

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

Rakennustyömaiden parakkivesi hinnoitellaan kiinteäksi kuukausimaksuksi 50,00 €/kk, hintaan lisätään alv 24 %.

Viivästykorko, perimiskustannukset ja laskutuskustannukset

Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Perimiskustannuksia veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta.
Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimiskustannuksesta aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Mikäli asiakkaan vedentoimitus joudutaan keskeyttämään maksujen tai muun laiminlyönnin vuoksi veloitetaan 70 €.
Laskutuskustannus 5 € (ei kulutusmaksuista).

Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 1.7.2021 Haapajärven vesi oy

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Haapajärven Vesi Oy perii tässä palveluhinnastossa sanottuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen perusteena on lisä- ja erillisvesimittarilaitteiston tyyppi ja koko.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesi mittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkastusmaksu peritään lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus määräytyy laitokselle aiheutuneiden kulujen mukaan.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on:
20 €, hintaan lisätään arvonlisäveroa 24 %

Tonttijohdon rakentamismaksut

Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Maksut määräytyvät laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Mikäli laitokselta tilataan venttiilin sulkeminen tai avaaminen, maksu määräytyy laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Asiakkaan tilaamat muut työt

Liittyjälle tai muille asiakkaille tehdyistä töistä, jotka tilataan laitokselta, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Laitoksen perimät asennus-, konetyö- ja tarvikemaksut

netto €
– työnjohto 48,00
– asennustyö 45,00
– kaivurikuormaintyö 58,00
– traktorityö 50,00
– pesusäiliö 10,00
– sulatuslaitteet 15,00
– Hilti te-74 40,00 /kerta
– purkukelan vuokra 20,00 /kerta
– iso agregaatti 150,00 /kerta
– videokameratyö 100,00 € / h

– matkakorvaus
– kaivuri 2,00 /km
– autot 0,85 /km

– tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.
– hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %

Maksuehdot, viivästyskorko ja perimiskulut

– maksuehto on 14 pv netto laskutuksesta
– viivästyskorko korkolain mukainen
– perimiskulut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan
– maksumuistutus 5 € kerta